ALGEMEEN

Alle bestellingen, verkopen en daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals onder meer levering en betaling, worden beheerst door deze overeenkomstbedingen, met uitsluiting van alle andere bedingen, uitgaande van de Koper aan de andere zijde, behoudens schriftelijk akkoord tussen contracterende partijen.

OFFERTES

Iedere offerte van Nestor Company is vrijblijvend en leidt eerst dan tot een overeenkomst, wanneer die offerte wordt bevestigd door Nestor Company. Een herroeping kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.

Alle bij de offerte verzonden brochures of prijslijsten en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Nestor Company slechts bindend indien dit nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. NESTOR COMPANY is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Alle bij de offerte verzonden brochures of prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van Nestor Company. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nestor Company is het de Koper uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. Op eerste verzoek van NESTOR COMPANY en in geval de Koper geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of deze annuleert, dient alle informatie te worden geretourneerd.

De gegevens van welke aard ook, verstrekt in de catalogi van Nestor Company of de producent zijn niet bindend en louter informatief ten einde aan de Kopers een idee te geven aan de koper van de goederen. De koper zal zich vóór de aankoop of onmiddellijk bij de levering zelf vergewissen of het gekochte/geleverde overeenkomt met het gewenste/bestelde.

Nestor Company is gerechtigd om indien geen overeenkomst wordt afgesloten, de gemaakte kosten voor de opmaak van een offerte in rekening te brengen.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering aan het bedrijf van de Koper of een andere door de Koper aangegeven bestemmingsplaats
  • exclusief B.T.W. invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten
  • exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling
  • indien deze kosten wel zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk gespecificeerd
  • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering

BESTELLINGEN

Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Nestor Company de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. In geval van een bindende aanbiedingstermijn komt de overeenkomst tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door de Koper. De aanvaarding van de bestelling of het bindend aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

De ondertekening van een bestelbon bindt de partijen na drie werkdagen, termijn binnen dewelke de partijen de bestelling kunnen annuleren of wijzigen, dit uitsluitend schriftelijk. Na verloop van drie dagen is de bestelling onveranderlijk en definitief.

Bij bestellingen van een nettobedrag kleiner dan € 50,00 wordt een administratiekost van € 5,00 aangerekend.

VOORSCHOT:
Voor alle bestellingen  van artikelen die niet tot de reguliere stock behoren en/of maatwerk zal de bestelling pas verwerkt worden nadat de klant voldaan heeft aan het voorschot ter waarde van 35% van de bestelwaarde en met een minimum waarde van 20,00 Euro.
Deze vooruitbetaling kan uitgevoerd worden door overschrijving van het voorschotbedrag op rekening van Nestor Company en met vermelding van de opgegeven referentie.
De resterende 65 % zal gefactureerd worden conform de toegestane betalingscondities.

Bij prijsverhoging van de te leveren goederen met meer dan 5% tussen de datum van de bestelling en de datum van de levering mag Nestor Company de prijsverhoging aanrekenen aan de Koper, behoudens het recht van de Koper de bestelling te annuleren, schriftelijk binnen de drie werkdagen na kennisname van de prijsverhoging.

Eventuele na het definitief worden van de bestelling hieraan gemaakte wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Nestor Company en/of haar personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien Nestor Company deze schriftelijk heeft bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon.

Bij eventuele wijzigingen of (gedeeltelijke) annulering van een order door de Koper, waaromtrent Nestor Company de in vorige alinea bedoelde toestemming heeft verleend, is Nestor Company gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten door te rekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen, dit onverminderd de vergoeding van de reeds door NESTOR COMPANY verrichte werkzaamheden.

Voor werkzaamheden waarvoor ingevolge hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Elke overeenkomst wordt door Nestor Company aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Nestor Company is gerechtigd tijdens of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

Nestor Company is gerechtigd om voor een correcte uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Koper zullen worden doorgerekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal NESTOR COMPANY hieromtrent met de Koper overleg plegen.

LEVERINGEN

De eerste levering gebeurt steeds na vooruitbetaling.

Tenzij anders overeengekomen, geschieden de leveringen zoals beschreven in het dossier “transportkosten” in de huidige prijslijst.

Schade of tekorten

Klachten omtrent de geleverde goederen dienen te worden gedaan op de leveringsdocumenten van de transporteur.

De koper dient de bij levering door de transporteur aanwezige tekorten of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering rechtstreeks schriftelijk aan Nestor Company te melden, bij gebreke waarvan NESTOR COMPANY gerechtigd is om klachten dienaangaande niet in behandeling te nemen.

De koper is verplicht het geleverde en de verpakking uiterlijk binnen 7 dagen na levering op eventuele tekorten, onjuistheden of beschadigingen, zoals problemen met betrekking tot hoeveelheid, gewicht, brutogewicht en kleur, fouten of kwaliteitsafwijkingen, te (laten) controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door Nestor Company dat de goederen ter beschikking van de koper staan.

Indien de bestelling niet in één geheel kan worden uitgevoerd, worden de ontbrekende goederen ten spoedigste nageleverd, zonder dat er enig recht op schadevergoeding kan zijn voor de koper. NESTOR COMPANY behoudt zich het recht voor de leveringen gedeeltelijk te factureren.

De levertermijnen zijn indicatief en geven bij niet-naleving geen recht op schadevergoeding, noch op verbreking van de overeenkomst.

Indien de koper bestelt voor doorverkoop, dienen de te leveren goederen enkel te beantwoorden aan de Belgische normen, bestaande op het ogenblik van de bestelling.

De goederen worden steeds geleverd op risico van de koper.

Terugname van bestelde goederen :

  • De koper dient voorafgaandelijk aan het terugsturen een aanvraag te richten aan Nestor Company (we beschikken over een retour/herstellingsformulier).
  • Enkel na het ontvangen van een goedkeuring tot terugsturen kan terugname plaatsvinden.
  • De transportkosten zijn in dit geval steeds ten laste van de koper.
  • Bij terugname van bestelde goederen wordt een vermindering toegepast voor verwerkingskosten, forfaitair bepaald op 10% van de te crediteren waarde met een minimum van 20,00 Euro.

WAARBORG

Geleverde goederen en consignaties worden enkel teruggenomen in originele verpakking en in perfecte staat na voorafgaandelijk akkoord van een bevoegd persoon van NESTOR COMPANY.

In geen geval zal Nestor Company de kosten dragen voor het terugzenden van goederen. Indien een terugzending onvoldoende gefrankeerd werd zal Nestor Company de zending weigeren.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen, waarborgt Nestor Company enkel de naleving van de specifieke waarborgen van de geleverde goederen – zoals die door de fabrikanten wordt voorgeschreven. De waarborg dekt enkel defect aan ontwerp, materialen of fabricagefouten.
De waarborg geldt voor alle mechanische, elektrische en elektronische producten van Europese makelij, voor een periode van 24 maanden, met ingang van de dag van ingebruikname. In geen geval geldt de waarborg later dan 27 maanden na de productiedatum.
De waarborg wordt enkel aanvaard nadat een schriftelijk verzoek werd gericht aan Nestor Company.

Uit hoofde van voornoemde waarborg zal Nestor Company zich ertoe verbinden om
–naar eigen goeddunken en binnen een redelijke termijn- een van volgende acties te ondernemen :
– Het defecte of niet aan de gestelde eisen voldoend toestel te vervangen door een toestel van hetzelfde type en kwaliteit. Het defecte toestel zal door de klant aan NESTOR COMPANY terugbezorgd worden. NESTOR COMPANY behoudt zich het recht voor om, in voornoemd geval, het defecte toestel te behouden.
– Op zijn kosten en in zijn werkplaats, het defecte toestel te herstellen of aan te passen zodat het beantwoordt aan de gestelde eisen.
– De wisselstukken op te sturen.
In deze gevallen zullen de kosten voor transport (naar de klant) door Nestor Company gedragen worden.

Wordt niet in de waarborg opgenomen :
– aansprakelijkheid voor beschadiging voortvloeiend uit transport ;
– aansprakelijkheid voor beschadiging voortvloeiend uit elektriciteitspannes ; onbevoegd gebruik of foutieve installatie, of elk ander ondeskundig gebruik ;
– schade veroorzaakt door niet bevoegd personeel en/of gebruik van niet-originele onderdelen/wisselstukken ;
– fouten of beschadiging veroorzaakt door gebruik van chemische producten en/of door natuurverschijnselen (bv. Uitgebrande materialen, enz.) ;
– gebreken ontstaan wegens niet of slecht onderhoud en/of verwaarlozen van de nodige controles
– Producten waarbij de identificatieplaat ontbreekt of waarbij het zegel verbroken of verwijderd werd.

Er is geen recht op terugname, herstelling of schadevergoeding indien de koper de verborgen gebreken heeft laten herstellen door een derde, of zelf heeft hersteld. Herstelling kan en mag enkel door NESTOR COMPANY geschieden.

Voornoemde waarborg vervangt alle wettelijke garanties m.b.t. defecten en afwijkingen, en sluit alle andere verantwoordelijkheden uit, ook indien veroorzaakt door de geleverde toestellen. De Koper kan geen verdere eisen stellen.
Na vervaldag van de waarborg is NESTOR COMPANY niet meer verplicht om een schade-eis te aanvaarden.

NESTOR COMPANY producten zijn verzekerd voor aansprakelijkheid tegenover derden, voor schade aan eigendommen, personen of dieren, en voortvloeiend uit een defect.

Algemene voorwaarden voor herstellingen  of vervanging van goederen :

1) Alle defecte goederen dienen degelijk verpakt te worden en elk van de goederen dient voorzien te zijn van een  nota met een duidelijke omschrijving van de vastgestelde tekortkoming(en).
2) Garantie  ‘defect bij levering ‘, enkel van toepassing voor defecten vastgesteld binnen een termijn van maximaal 10 dagen na levering: vervanging door nieuwe goederen.
3) Binnen de geldende garantieperiode maar meer dan 10 dagen vanaf de levering: gratis herstelling van de goederen.
4) Buiten geldende garantieperiode : tenzij de klant uitdrukkelijk verzoekt om eerst een bestek te ontvangen zullen de aangeboden  goederen hersteld worden. Indien de klant verzoekt om een bestek of indien hij nagelaten heeft duidelijk de vastgestelde tekortkomingen te omschrijven zal forfaitair 15,00 Euro bestekkosten per betrokken artikel worden aangerekend.
5) Standaardomwisseling van herstelbare producten: indien de klant niet wenst te wachten op de herstelling van de defecte goederen, kan hij, indien beschikbaar, gebruik maken van de standaardomwisseling. Bij een standaard omwisseling en indien beschikbaar worden de defecte goederen omgeruild tegen gereviseerde goederen. De bruto prijs van een standaardomwisseling bedraagt 60% van de actuele verkoopswaarde. (nettoprijs = bruto prijs * 60%   – korting)

Waarborg m.b.t. software

Voor problemen m.b.t. ter beschikking gestelde software aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van een belangrijke, herhaaldelijk voorkomende fout in de software. Enkel in dit geval zullen wij alles in de mate van het mogelijke in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een manier aan te brengen om de software terug bruikbaar te maken. M.b.t. kleine problemen zullen wij deze naar analogie met de courante gebruiken inzake software een oplossing bieden met updates of via upgrading van het pakket. De klant mag van ons steeds een volwaardige en definitieve oplossing voor zijn probleem verwachten.
OVERMACHT

Onder overmacht wordt ten dezen verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Koper niet meer van NESTOR COMPANY  kan worden verwacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval onder meer begrepen:
Werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s), alsmede wanprestaties bij de (toe)leverancier(s) waardoor NESTOR COMPANY haar verplichtingen jegens de Koper niet (meer) kan nakomen.

Indien naar het oordeel van NESTOR COMPANY de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft NESTOR COMPANY het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Is naar het oordeel van NESTOR COMPANY de overmachtsituatie van blijvende aard, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor de Koper.

NESTOR COMPANY is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd de bepalingen van dwingend recht, alsmede de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is NESTOR COMPANY niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, of aan personen, zowel bij de Koper als bij derden, dit ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en zelfs in geval van grove fout in hoofde van NESTOR COMPANY of een van haar aangestelden. NESTOR COMPANY is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
– onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
– onzorgvuldig gedrag van de Koper, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen;
– schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de Koper verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.

Indien NESTOR COMPANY bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor risico van de Koper.

Ter zake van verstrekte adviezen is NESTOR COMPANY slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en /of voorzienbare tekortkomingen daarin doch ten hoogste voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.

Rekening houdende met het elders in dit artikel bepaalde, wordt de gebeurlijke aansprakelijkheid van NESTOR COMPANY mede beoordeeld op grond van eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen van NESTOR COMPANY. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van NESTOR COMPANY. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Zonodig verstrekt NESTOR COMPANY op verzoek van de Koper informatie tot welk bedrag NESTOR COMPANY verzekerd is.

De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door de Koper blijkens schriftelijke berichtgeving is onderkend dan wel redelijkerwijze had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval drie jaar na levering.

KLACHTEN

Onverminderd de hierboven vermelde bepalingen betreffende de meldingsplicht inzake de niet-conforme levering, worden eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door NESTOR COMPANY ontvangen zijn. Voor verborgen gebreken dient de klacht binnen de garantie termijn dient plaats te vinden. Eén en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na verzenddatum der facturen.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Daarna worden klachten niet meer door NESTOR COMPANY in behandeling genomen.

Indien de klacht door NESTOR COMPANY gegrond wordt bevonden, dan is NESTOR COMPANY uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te herstellen zonder dat de Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Het indienen van een klacht ontslaat de Koper nimmer van zijn betalings-verplichtingen ten opzichte van NESTOR COMPANY.
Bij gebrek aan schriftelijke klacht is de Koper niet meer gerechtigd op enige terugname van goederen, herstelling of eventuele schadevergoeding door NESTOR COMPANY.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door NESTOR COMPANY geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Koper, uit welken hoofde ook, jegens NESTOR COMPANY verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de Koper met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van NESTOR COMPANY.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, uitstel van betaling, aanvraag van gerechtelijk akkoord, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van/door de Koper, zal NESTOR COMPANY het recht hebben om, na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van de Koper, het (mogelijk) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder de verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke NESTOR COMPANY ten laste van de Koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
De Koper verstrekt op eerste verzoek van NESTOR COMPANY een volmacht om de (nog) niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.
De (nog) niet betaalde goederen kunnen door de Koper in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. In geval de (nog) niet betaalde goederen worden doorgeleverd, is de Koper verplicht het eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van NESTOR COMPANY alle vorderingen, tot het verschuldigde bedrag, aan NESTOR COMPANY over te dragen.

Documentatie en software

De aan de klant ter beschikking gestelde documentatie en software blijven qua eigendom en gebruiksrecht de onvervreemdbare eigendom van NESTOR COMPANY en/of van de leverancier die aan NESTOR COMPANY de toelating heeft gegeven om sublicenties voor zijn software te verstrekken aan zijn klanten en dit ongeacht het feit of deze software al dan niet specifiek voor gebruik door de klant werd ontwikkeld.  Het is de klant niet toegelaten om deze software te multipliceren, te wijzigen of te analyseren via “reverse” engineering. De klant zal ook in geen enkel geval deze software aan enige derde bekend maken, noch laten gebruiken, noch ter beschikking stellen zonder voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen van NESTOR COMPANY. De klant stemt dus automatisch en uitdrukkelijk in met de volledige aansprakelijkheid voor het gebruik, de bescherming en de beveiliging van deze software.

BETALINGEN

De betalingen zijn contant te voldoen ter zetel van NESTOR COMPANY, zonder korting, tenzij anders overeengekomen.
Gebeurt de levering van de bestelde goederen op diverse ogenblikken, dan hoort na iedere levering betaling te geschieden voor het geleverde. Bij niet- of onvolledige betaling van het reeds geleverde kan NESTOR COMPANY verdere levering staken tot betaling van het verschuldigde bedrag is geschiedt. De uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen, afzonderlijk schriftelijk voorzien, gelden dan niet meer.
De niet tijdelijke betaling van een factuur maakt automatisch de overige facturen onmiddellijk opeisbaar. Verder is bij niet tijdige betaling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het verschuldigde, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien is er bij niet-betaling van een deel of een gehele factuur een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van het verschuldigde, met een minimum van € 100,-.
De kosten van incasso en retour van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de nalatige Koper.

In gevallen dat de Koper:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– enige krachtens de Wet of deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt;
– nalaten een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daartoe voorziene termijn te voldoen;
heeft NESTOR COMPANY door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, hetzij het bedrag verschuldigd door de Koper op grond van de door NESTOR COMPANY verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, met vergoeding van kosten, schaden en interesten op te eisen.

ANNULERINGSPLICHT

De Koper heeft het recht de overeenkomst te annuleren in de gevallen dat:
– NESTOR COMPANY na overschrijding van de levertijd opnieuw een afgesproken redelijke levertijd zonder rechtvaardigheidsgrond overschrijdt en de Koper schriftelijk vóór de gegunde hernieuwde levertermijn heeft verklaard afname te weigeren bij hernieuwde overschrijding;
– NESTOR COMPANY niet aan haar leveringsplicht kan voldoen, binnen een redelijke termijn op het moment dat NESTOR COMPANY dit kenbaar maakt aan de Koper.
Eventuele schade van de Koper wordt bij annulering nimmer vergoed.

RECUPEL / BEBAT

Deze maatregelen gelden enkel voor België.

Recupel VZW organiseert in Belgiê de inzameling en de verwerking van afgedankte electro apparaten.
Vanaf 1 juli 2001 zijn wij verplicht de RECUPEL-bijdrage aan te rekenen bij de aankoop van bepaalde elektrische toestellen. Deze bijdrage dient door de Koper doorgerekend te worden aan de eindgebruiker.
NESTOR COMPANY stort deze bijdragen door aan de VZW Recupel. Zij benutten deze ontvangsten voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten.
Wil U weten welke apparaten hierbij betrokken zijn, wat de exacte bedragen zijn of wat U moet doen met afgedankte toestellen, kan U terecht op de website van Recupel: www.recupel.be of op het telefoonnummer 02/706.86.10.

VZW BEBAT beheert en recycleert gebruikte batterijen.
Hier is NESTOR COMPANY ook verplicht een IRB-bijdrage (inzamel- en recyclagebijdrage) aan te rekenen bij toestellen met batterijen. Deze bijdrage bedraagt € 0,12395 per batterij. Deze bijdrage dient door de Koper te worden doorgerekend aan de eindgebruiker. NESTOR COMPANY op zijn beurt stort deze ontvangsten door aan Bebat.
Voor verdere informatie  kan U terecht op het nummer 02/721.24.50 of op de website: www.bebat.be.
BETWISTINGEN

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. De Nederlandstalige tekst van de overeenkomstbedingen primeert boven de Franstalige tekst in geval van misinterpretatie/onduidelijkheid.

GRATIS  Ter beschikking stellen van goederen  voor beursdeelname, opendeurdagen enz.

De goederen dienen minstens 10 werkdagen op voorhand gereserveerd te worden
Deze goederen worden niet verzonden en dienen door de klant te worden afgehaald en terugbezorgd.
De klant dient per item de staatbevinding te ondertekenen.
Het staat de klant vrij de ontleende goederen te laten verzekeren tegen mogelijke risico’s.
De goederen dienen goed verpakt terug bezorgd te worden binnen de afgesproken termijn . Bij inlevering ontvangt de klant een staatbevinding voor de teruggebrachte goederen.
Indien de klant nalaat de goederen binnen de gestelde termijn terug te bezorgen of indien de bezorgde goederen beschadigd werden, zullen de gerelateerde kosten voor de betrokken goederen gefactureerd worden aan de klant.
Nestor Company N.V. –  Rev. 14-01-2016